KALENDARIUM SPORTOWE

Wydarzenia z historii sportu dzień po dniu

Wpis

środa, 01 grudnia 2010

Język komentatorów sportowych - moja prezentacja maturalna

Dawno temu wspominałem, że temat mojej prezentacji maturalnej brzmiał: "Język sprawozdawców sportowych. Omów na podstawie wybranych przykładów". Dziś, gdy egzamin dojrzałości mam już dawno za sobą, postanowiłem ujawnić treść tej - moim zdaniem - ciekawej prezentacji. Przed Wami długa lektura, ale mam nadzieję, że nie przyprawiająca o senność :)


Współczesna młodzież chętnie ogląda telewizję, a w szczególności relacje z meczów piłki nożnej, siatkówki, czy ze zmagań skoczków narciarskich. To właśnie dzięki tego typu transmisjom mamy okazję zapoznać się z językiem sprawozdawców sportowych. Nie da się ukryć, iż jest to język bardzo specyficzny, będący swoistym ewenementem wśród gatunków dziennikarskich, ze względu na duże nagromadzenie błędów językowych, nielogiczności i przejęzyczeń. Wynikają one głównie z szybkości przekazywanych informacji oraz nadmiernej egzaltacji mówiącego, gdyż musi on błyskawicznie reagować na boiskowe wydarzenia. Nasuwa się jednak pytanie, czy czas i emocje usprawiedliwiają każdą gafę językową, każde niedociągnięcie w wymowie. W końcu dziennikarze - a do nich zalicza się grupa sprawozdawców – na ogół cieszą się estymą w społeczeństwie, i dlatego każda usterka językowa przyczynia się do degradacji ich autorytetu.

Omawiany język spotykamy przede wszystkim w relacji, która od wielu lat jest bardzo popularnym gatunkiem informacyjnym w radiu i telewizji. W przeciwieństwie do sprawozdania, relacja dotyczy nie zakończonego jeszcze zdarzenia – jest równoległa z narastaniem poszczególnych jego faz. Osobę uprawiająca ten gatunek zwykliśmy nazywać sprawozdawcą bądź komentatorem, mimo iż mówi ona o wydarzeniach bieżących, które mają swój finał wraz z zakończeniem relacji. Aby dokładniej poznać język jakim posługują się sprawozdawcy sportowi, posłuchajmy krótkich fragmentów relacji z meczu piłki nożnej:

Rzeczone fragmenty mozna znaleźć pod adresem: www2.alejaja.pl/pliki/vf8974CDFCv43fgb3/mp3/komentarze.zip Opierałem się jednak w głównej mierze na relacji Polskiego Radia z meczu Polska-Norwegis (Chorzów, 2001, komentowali Andrzej Janisz i Tomasz Zimoch).

Usłyszane przez momentem przykłady pochodzą z radiowej transmisji sportowej, w związku z tym komentatorzy dążą do przekazania jak największej ilości informacji, w celu zobrazowania boiskowych wydarzeń. Język jakim się posługują jest żywy, nacechowany emocjonalnie, o czym świadczą liczne wykrzyknienia i powtórzenia, zastosowanie iloczasu wobec wyrazu gol oraz elipsy dotyczące czasowników i rzeczowników, co jest zauważalne choćby w zdaniach: Kałużny lewa noga, Kryszałowicz strzela. Istotną rolę odgrywają elementy prozodoryczne, takie jak intonacja, akcent, barwa głosu oraz jego siła. Pozwalają one zastąpić gest i mimikę, a także wyrazić bez użycia słów większość stanów uczuciowych. Ze względu na czas teraźniejszy relacji, nie ma możliwości ewentualnej korekty w wypowiedzi. Dlatego też w przypływie emocji słyszymy długie, nie kończące się i wielokrotnie złożone zdania, które sprawozdawcy kończą, gdy zabraknie im tchu. Jest to tzw. potok składniowy, typowy przede wszystkim dla mowy potocznej.

W zaprezentowanych fragmentach relacji występują zdania twierdzące oraz związane z egzaltacją eksklamacje. Słyszymy również dominację bezpośrednich aktów mowy, co oznacza, że intencja mówiącego jest odczytywana niezależnie od sytuacji. Jest to bowiem kwestia niezbędna w audycji radiowej, ze względu na brak obecności obrazu telewizyjnego przed oczyma odbiorcy. Oprócz tego możemy stwierdzić, iż relacja zawiera elementy reportażowe. Kazimierz Wolny-Zmorzyński i Andrzej Kaliszewski, autorzy książki „Gatunki dziennikarskie – teoria, praktyka, język.”, za takowe uważają charakterystykę miejsca zdarzenia i postaci biorących w nim udział, a także narastanie napięcia zdarzenia równoległe z poznawaniem nowej rzeczywistości. Z kolei podawane przez komentatora fakty cechuje ich katalogowość i nadmierna wręcz szczegółowość, zwłaszcza, gdy na arenie zmagań sportowych nie dzieje się nic godnego uwagi.

Pozostałe cechy języka sprawozdawców sportowych, nie uwypuklone w usłyszanych fragmentach to: używanie przymiotników nadających wypowiedzi odcień egzaltacji lub powodujących hiperbolizację przymiotów sportowca (np. atomowy serwis, potężny strzał), posługiwanie się utartymi formami, zwrotami takimi jak: proszę państwa, jak państwo widzą, strzał na bramkę, oraz częste stosowanie zapożyczeń z języków obcych, a zwłaszcza anglicyzmów. Odnoszą się one przede wszystkim do terminologii związanej z konkretną dyscypliną sportu, dlatego dość często z ust sprawozdawcy słyszymy korner zamiast rzut rożny, goalkeeper zamiast bramkarz czy speedway zamiast żużel. Należy przy tym nadmienić, że nadużywanie wyrazów obcojęzycznych kosztem ich polskich odpowiedników, sprawia – w opinii kibiców - wrażenie manieryzmu i popisywania się elokwencją.

Język używany przez komentatorów sportowych jest zwykle na tyle specyficzny, że bez podania przez nich definicji niektórych pojęć i zwrotów, mogą go zrozumieć jedynie fachowcy w danej dziedzinie. Wiąże się to ze stosowaniem w relacji wspomnianych już terminów typowych dla danej dyscypliny sportu, np. aut bramkowy w piłce nożnej, smecz w tenisie ziemnym, ale również z posługiwaniem się niespotykanymi zbyt często w języku ogólnym profesjonalizmami (np. hakowaniem nazywany jest w hokeju faul przy użyciu kija, a rzut za trzy punkty w koszykówce zwie się potocznie trójką). Słuszne jest zatem stwierdzenie, iż ów rodzaj językowego kodu cały czas się rozwija pod względem słowotwórczym: za sprawą komentatorów powstają atrakcyjne dla świata mediów neologizmy z przedrostkami typu: euro-, super-, czy ekstra-; pojawiają się także połączenie wyrazowe zyskujące nowe znaczenia, jak choćby festiwal bramek czy wnikliwe krycie. Coraz częściej w relacjach mamy styczność z wyrazami dźwiękonaśladowczymi typu: Och, Oj, Aj, świadczącymi po raz kolejny o emocjonalnym podejściu sprawozdawców do uprawianego przez nich zawodu.

Przedstawione cechy języka sprawozdawców pozwalają zakwalifikować go jako swoistą odmianę polszczyzny, którą posługuje się dość wąska grupa kilkunastu-kilkudziesięciu dziennikarzy. Funkcjonują oni zatem we wspólnocie środowiskowej o ograniczonym zasięgu społecznym, toteż można stwierdzić, że posługują się w swojej pracy gwarą środowiskową. Odznacza się ona od języka ogólnego aspektami leksykalnymi, nie zaś gramatycznymi, jak ma to miejsce w przypadku gwar ludowych czy dialektów. W historii dziennikarstwa, za najwybitniejszych sprawozdawców sportowych uznaje się Jana Ciszewskiego oraz Bohdana Tomaszewskiego, związanych z Telewizją Polską oraz Polskim Radiem. Przekaz w ich wykonaniu był barwny, oddziaływał na wyobraźnię odbiorców, pozwalał telewidzom i słuchaczom wczuć się w atmosferę sportowego święta.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów języka mówionego (takich jak język polityki czy reklamy), możemy wyodrębnić najbardziej widoczne funkcje języka komentatorów. Ich wymienianie warto rozpocząć od najlepiej uwypuklonej i chętnie stosowanej funkcji ekspresywnej, skupionej na nadawcy komunikatu, który wyraża swoje emocje i odczucia związane z widowiskiem sportowym. Równie istotną rolę odgrywa funkcja informatywna: sprawozdawca w mniej ekscytujących momentach relacji rzeczowo i klarownie podaje informacje, ciekawostki na temat sportowców, drużyn oraz miejsca rozgrywania zawodów sportowych, sięgając przy tym do obszernych statystyk. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać sposób wypowiadania myśli, bogactwo słownictwa i przejrzystość składni komentatorów, co wiąże się z kolei z zastosowaniem funkcji przedstawiającej. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch funkcjach: poznawczej, skupionej na kontekście wypowiedzi, oraz poetyckiej, która ma na celu odświeżenie języka, przełamanie szablonu językowego poprzez dużą liczbę porównań i przenośni. Prowadzi to zaś zwykle do zaskoczenia lub rozśmieszenia odbiorcy.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem dotykającym język sprawozdawców sportowych staje się rosnący wpływ stylu potocznego, objawiający się nieuzasadnionym użyciem niektórych jego elementów. Wystarczy wspomnieć chociażby o postępującej kolokwializacji, dobitnie zaakcentowanej w zdaniu: Wybił piłkę na tzw. pałę. Zauważalne jest także nadużywanie pseudonimów i ksyw: dla komentatora piłkarz Kosowski to po prostu Kosa, a kolarza Pantaniego wygodniej jest nazywać Piratem. Mniej groźnie dla języka przedstawiają się porównania mowy potocznej. Są one bowiem często dosadne i pełne humoru, o czym świadczą następujące przykłady: 1. Holyfield jest dzisiaj wolny jak keczup. 2. Machnął tym wiosłem jak miotłą.

Po omówieniu najważniejszych cech języka komentatorów, warto odwołać się do tezy ze wstępu, podkreślającej nagromadzenie błędów językowych i przejęzyczeń. Wprawdzie dla języka mówionego nie istnieją tak restrykcyjne normy jak dla odmiany pisanej, jednakże od pracowników mediów szary obywatel oczekuje poprawności językowej i posługiwania się oficjalną polszczyzną. A część błędów w relacji wynika z błahych przyczyn, takich jak chęć opisania wszystkiego co się dzieje na boisku słowami oraz zbytnia rozwlekłość wypowiedzi, pustosłowie. W większym stopniu rażą pomyłki związane z niedostateczną wiedzą sprawozdawcy na dany temat, połączone z małym zasobem słownictwa i brakiem dbałości o nienaganną formę wypowiedzi. Szczególnie martwi fakt, iż komentatorzy nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji popełnianych przez siebie błędów językowych. Mogą one odwrócić uwagę słuchaczy od komunikowanej treści, zwracając ją ku niedoskonałej formie, wywołać efekt komiczny, a w najgorszym wypadku spowodować całkowite niezrozumienie wypowiedzi.

Klasyfikację sprawozdawczych usterek językowych warto rozpocząć od błędów fleksyjnych, polegających na wyborze niewłaściwej postaci wyrazu, niewłaściwej końcówki fleksyjnej, np: Nigeryjczyku błyskają białka spod oczu. Zawodnik z wypiekami na twarzach. Z kolei błędy składniowe spowodowane są stosowaniem niepoprawnego szyku zdania i używaniem skrótów składniowych, co uwidocznione jest w następujących zdaniach: 1. Obrona lekko szwedzka przysypia. 2. Siedzi koło mnie już o czterech lat trener Leszka Blanika. Coraz częściej w relacjach spotykamy się z kontaminacjami frazeologicznymi, które należy uznać za typowy przykład błędu strukturalno-semantycznego, polegającego na skrzyżowaniu bliskich znaczeniowo związków wyrazowych. Niech za przykład posłuży zdanie Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty, gdzie nieudolnie skrzyżowano frazeologizmy ciężki jak z ołowiu i miękki jak z waty.

Inny charakter należy przypisać błędom semantycznym. Nadają one zwykle wypowiedzi nieoczekiwaną i dziwaczną treść, która naraża sprawozdawców na śmieszność. Tego rodzaju rozśmieszenie odbiorcy nie jest jednakże świadome, dlatego nie można mówić o użyciu w relacji dowcipu słownego. Jest to raczej swoisty komizm językowy, będący reakcją na obserwowane wydarzenia.

Najzabawniejsze przykłady dotyczące błędów semantycznych związane są z zastosowaniem wyrazów polisemicznych. Trudno bowiem zachować powagę, gdy komentator na temat zawodów łuczniczych wygłasza zdanie: W zespole wojskowych rozstrzelał się Nyćkowiak. Jeszcze bardziej niefortunnie wygląda stwierdzenie z lat 50-tych: Pasiaki remisują w Oświęcimiu. Dotyczyło ono - na szczęście - meczu pomiędzy Cracovią Kraków (której piłkarze są zwani właśnie Pasiakami), a Unią Oświęcim, jednak skojarzenie z II wojną światową i oświęcimskim obozem jest tu aż nadto widoczne. Słowem, wieloznaczność w relacjach ma różne asocjacje. Niespodziewanie dominują te o charakterze erotycznym (np. Włodek Smolarek krąży jak elektron koło jądra Zbyszka Bońka, albo Szurkowski to cudowne dziecko dwóch pedałów – tu rzecz jasna mowa o znanym polskim kolarzu i elementach roweru).

Przykłady sprawozdawczych błędów można bez ustanku mnożyć – w relacjach nietrudno usłyszeć choćby truizmy typu: Lepiej wygrywać 2:0 niż 1:0, czy połączenia o składnikach wzajemnie się wykluczających (np. Zawisza Bydgoszcz to klub, który już nie istnieje, występujący obecnie w IV lidze). Jednak prawdziwą zmorą polskich komentatorów są lapsusy, czyli przejęzyczenia nie wynikające z niewiedzy, a raczej z szybkości wypowiedzi i chęci bycia elokwentnym. Za przykłady niech posłużą następujące zdania: 1. Piłkarz polewa sobie wodę głową, 2. Trener Belgów to ten pan w okularach na państwa okularach (zamiast ekranach), 3. Popatrzmy wspólnie z telewizorami.

Podsumowując zgromadzony materiał dotyczący sportowej relacji warto nadmienić, że w żadnym innym gatunku dziennikarskim nie spotkamy takiego nagromadzenia różnorakich nieporadności językowych. Niestety, zjawisko to staje się w polskim komentarzu sportowym - a zwłaszcza piłkarskim - jego cecha konstytutywną i ważną. Każdy, kogo narzędziem pracy jest język, winien dbać o jego przejrzystość, gdyż ograniczenia czasowe mogą usprawiedliwić tylko część popełnianych nagminnie błędów. Im mniej mówi sprawozdawca, im bardziej waży słowa, tym jest bardziej zrozumiały i wysoko oceniany przez widzów czy słuchaczy. Bardziej pobłażliwi musimy być dla komentatorów radiowych, którzy mają za zadanie zilustrować słowami oglądane osobiście wydarzenie sportowe. Z kolei sprawozdawcy telewizyjni powinni jedynie pomagać widzom w ocenie sportowych sytuacji, dzięki swej głębokiej wiedzy i doświadczeniu. Jest to wzór zaczerpnięty z zagranicznych stacji, który bez wątpienia może wpłynąć na poprawność językową.

Kończąc niniejszą prezentację, pragnę zacytować wypowiedź-lapsus znanego polskiego komentatora Dariusza Szpakowskiego na temat słynnego angielskiego piłkarza: Alan Shearer, dla którego treścią życia jest futbol, nawet maturę z polskiego ustną zdawał z futbolu. Po prostu opowiadał o fascynacji tą dyscypliną. Po paru minutach Szpakowski ponownie się przejęzyczył: Oczywiście, Alan Shearer maturę zdawał z języka polskiego, a nie z angielskiego.

I. Literatura podmiotu:

 1. Cieślikowski W. (praca zbiorowa), Kod Janasa, Poznań 2006, s. 103-125.

 2. Komentarze sportowe, [dokument dźwiękowy mp3], dostępne w Internecie: www2.alejaja.pl/pliki/vf8974CDFCv43fgb3/mp3/komentarze.zip

II. Literatura przedmiotu:

 1. Cegieła A., Markowski A., Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982

 2. Cienkowski W., Język dla wszystkich, Warszawa 1978, s. 155-162

 3. Kaliszewski A., Furman W., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

 4. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyt nr 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 2002, [tu:] Kuźmo P., Sroka A., Komizm komentarzy sportowych.
 5. Kawka M., Panem et circenses. O języku komentatorów sportowych, dostępne w Internecie: www.wsp.krakow.pl/konspekt/24/kawka24.html
 6. Miodek J., Patos doprawiony szowinizmem, Gazeta Wyborcza Wrocław, 23 czerwca 2006, s. 2.

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
milgord
Czas publikacji:
środa, 01 grudnia 2010 15:40

Polecane wpisy

Trackback

Komentarze

Dodaj komentarz

 • Gość Mic napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2010/12/01 16:22:19:

  "Trener spogląda na zegarek, żeby dać piłkarzom ostatnie wskazówki"
  "Oto ten moment przed momentem na państwa ekranach"
  Beckham - Bekam
  "Mahamodon Diarra (Mahamadou Diarra) - to pan Szpakowski
  Jacek Gmoch - Mają bessę, tzn. hossę, tzn. bessę, tzn. źle im idzie.
  Ale najlepsze teksty ma Andrzej Kostyra, wiele przeszło już do historii. Pan Szpakowski zostanie raczej zapamiętany z ogromnej liczby wpadek. Oczywiście ludzką rzeczą jest pomylić się, ale w przypadku pana Darka zdarza się to zbyt często.

 • Gość bubu napisał(a) z 195.205.254.* komentarz datowany na 2010/12/01 16:25:04:

  Szczególne wrażenie robi zdanie w którym autor wytyka (czy też zauważa) nadmierne posługiwanie się językim potocznym przez komentatorów gdy tymczasem sam w tym samym zdaniu obok słowa "pseudonim" używa jego potocznego synonimu - "ksywa" :D Ok - jest to czepianie się prezentacji maturalnej czyli pierwszej poważniejszej pracy prezentowanej niejako 'na zewnątrz' choć z drugiej strony kłuje w oczy w otoczeniu bardzo silnego nagromadzenia 'elips' i 'iloczasów' :D

 • Gość A napisał(a) z *.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2010/12/01 16:50:53:

  Bardzo ciekawa praca! :) Cieszy mnie jej opublikowanie tym bardziej, że sam właśnie ten temat wybrałem i będzie możliwość skonfrontowania wizji prezentacji, może nawet zainspirowania się jakimś spostrzeżeniem bądź podpatrzenie co ciekawszego cytatu ;]
  Pytanie praktyczne - oczywiście potrzebował będę takich krótkich wypowiedzi komentatorów w MP3, jest jakieś źródło tego typu rzeczy, czy trzeba wycinać samemu, np z Youtube? Z góry dzięki! ;)

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2010/12/02 09:30:39:

  Myślę, że parę plików mp3 z wypowiedziami można znaleźć. Jak już wcześniej nadmieniłem w notce, korzystałem z plików znajdujących się pod adresem: www2.alejaja.pl/pliki/vf8974CDFCv43fgb3/mp3/komentarze.zip (link wciąż aktywny). W razie co, na Youtube można bez problemu znaleźć parę fajnych kompilacji ciekawych wypowiedzi komentatorów.

 • czaplas1987 napisał(a) komentarz datowany na 2010/12/03 22:02:22:

  Bardzo fajna praca... zwłaszcza, że teraz będę pisał pracę licencjacką: Komentarz sportowy, jako forma kontaktu z odbiorcą masowym. Trochę materiału trzeba zebrać ;) Pozdrawiam ;) sebastianczaplinski.blogspot.com

 • Gość HAns napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2010/12/19 18:16:55:

  Czy ta bibliografia jest zrobiona poprawnie? Prosze o szybka odpowiedz.

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2010/12/20 14:49:08:

  Ta bibliografia zawiera praktycznie wszystkie pozycje, z których korzystałem. Prosiłbym o uściślenie pytania, pod jakim względem mam tu rozumieć kryterium poprawności. Formy zapisu bibliografii? Odpowiedniego dobrania źródeł?

 • Gość napisał(a) z *.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2011/02/09 15:59:20:

  jaka dales teze w swojej pracy ?

 • Gość napisał(a) z *.x66.x17.179.jaskom.pl komentarz datowany na 2011/03/10 19:40:18:

  a ile punktów dostałeś z tej prezentacji jeśli można wiedzieć :)?

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2011/03/10 23:42:48:

  Max, 20/20 :)

 • Gość napisał(a) z *.x66.x17.179.jaskom.pl komentarz datowany na 2011/03/11 15:13:21:

  to gratuluję, a jakie mniej więcej pytania miałeś ? Bo mam podobny temat dlatego tak wypytuję ;)

 • Gość Pan Gość napisał(a) z *.p7.interarena.pl komentarz datowany na 2011/03/20 20:49:22:

  Bardzo podoba mi się Twoja praca. Muszę zapisać ramowy plan wypowiedzi, jak wyglądał Twój? Nie ukrywam, że chciałbym w oparciu o niego napisać swój :).

 • butrus1 napisał(a) komentarz datowany na 2011/03/21 17:15:13:

  Właśnie o to samo bym prosił co mój poprzednik... Super praca tylko plan wypowiedzi. ;) i mam pytanie jak pan wykorzystał książkę Kod Janasa ??? bo jestem bardzo ciekawy ;)

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2011/03/21 19:22:16:

  @Gość: , 195.x66.x17.179.jaskom.pl
  Pytania nie miałem jakoś specjalnie ciężkie, chociaż nie pamiętam już dokładnie ich treści. Na pewno nie dostałem żadnych pytań odnośnie kwestii językowych. Pojawiło się bodajże pytanie w stylu: "Wymień cechy dobrego komentatora."

  @Pan Gość, butrus1
  Co do pochwał, odpowiem jak Wróżbita Maciej: "No to bardzo dziękuję za uznanie!". A co do planu ramowego, mogę Wam podesłać mój plan, napiszcie tylko na maila: mily77@gazeta.pl.

  Jak wykorzystałem książkę "Kod Janasa"? Po prostu wykorzystałem niektóre cytaty-wypowiedzi komentatorów sportowych, aby odpowiednio zilustrować wybrane błędy językowe.

 • Gość Ricky napisał(a) z *.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2011/03/27 21:33:13:

  Witam Cię, Milgordzie ;) Mam kilka pytań dotyczące niekoniecznie Twojej pracy, lecz ogólnie tego tematu, gdyż mój brzmi "Język sprawozdawców sportowych. Omów na wybranych zawodach sportowych." Czy w literaturze podmiotu, mogę opierać się tylko i wyłącznie na 3min nagraniu? Ty dodatkowo umieściłeś "Kod Janasa". Zamierzam opierać się oczywiście w 90% na piłce nożnej, oraz w trakcie omawiania pracy do konkretnych cytatów z w/w nagrania mp3.
  Drugie pytanie, czy jeśli chce poruszyć kwestię tenisa ( porównanie tonacji, błędów ), to muszę to umieszczać w bibliografii? Tzn. jeśli chcę zacytować pewnego sprawozdawcę tenisowego, to wystarczy iż posiadam jego cytat w kartce z cytatami?
  Trzecie pytanie, czy jeśli napiszę tak jak Ty, stricte o piłce nożnej, mogę za to stracić punkty, czy raczej jest to oceniane obiektywnie?
  Pozdrawiam ;)

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2011/03/31 00:30:43:

  Witam i od razu odpowiadam na pytania:
  1. Oczywiście nagranie wystarczy, ale nie przesadzałbym z długością. 3 minuty to absolutne maksimum. Postaraj się wyszukać jak najwięcej cytatów, wypowiedzi, a potem pogrupuj sobie wg np. rodzajów błędów popełnianych przez komentatorów.

  2. Ponieważ masz wg tematu odwołać się do wybranych zawodów sportowych, to najlepiej porównaj sprawozdawców futbolu i spr. tenisa. To wszak zupełnie inne style komentowania. Najlepiej napisz w pranie ramowym, że chcesz porównać komentarz piłkarski z tenisowym (takie ujęcie komparatystyczne). Ale ujmij to w miarę krótko, najważniejsze są ogólne wnioski odnośnie wszystkich sprawozdawców sportowych. Wszelkie cytaty zapisz oczywiście na kartce z cytatami.

  3. Jeśli zajmiesz się głównie sprawozdawcami piłkarskimi, to nie powinno to stanowić problemu. Najważniejsze, abyś dobrze zaprezentował temat pod względem językowym; poloniści z reguły wielkimi znawcami sportu nie są, ale życzliwie patrzą na niebanalne, językowe tematy.

 • Gość bucek napisał(a) z *.zamek.net.pl komentarz datowany na 2011/04/01 19:36:40:

  Witam Cię ;) jest szansa na publikację Twojego planu ramowego, który dostaje nauczyciel a Ty rozwijasz go w prezentacji? :)

 • Gość lukis napisał(a) z *.icpnet.pl komentarz datowany na 2011/04/04 21:17:40:

  witam autora:)
  bardzo ciekawa praca:)
  mam pytanie: sam robię prezentację na temat błędów językowych, nie posiadam Kodu Janasa. pisałeś, że na stronach tej książki umieszczonych w Twojej bibliografii takowe błędy się znajdują, tak? czy mogę bezpiecznie te same strony umieścić w swojej bibliografii?? i czy mogę liczyć na ew. skany tychże stron, jeśli nie dostanę ksiązki?

  pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź, bardzo mi się spieszy:)

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2011/04/05 01:29:59:

  W Kodzie Janasa są cytaty-wypowiedzi komentatorów sportowych, które mogą posłużyć jako przykłady do zaprezentowania konkretnych błędów językowych (fleksyjnego, polisemii itd.). Niekoniecznie trzeba mieć Kod Janasa, wystarczy znaleźć w necie jakąś stronkę ze śmiesznie brzmiącymi wypowiedziami komentatorów i wg definicji danego błędu dopasować konkretny cytat. W kwestii zeskanowania "Kodu Janasa" nie mogę pomóc, bo nie mam jej przy sobie w aktualnym miejscu zamieszkania, a do rodzinnych stron się na razie nie wybieram :)

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2011/04/05 01:32:17:

  @bucek
  szansa na publikację planu ramowego jest bardzo duża. Dostaję bardzo dużo próśb o plan ramowy - aż jestem zaskoczony, że tyle osób wzięło ten temat na maturze. Wrzucę na bloga plan lada dzień.

 • Gość anonim napisał(a) z *.zamek.net.pl komentarz datowany na 2011/04/11 11:14:48:

  w takim razie czekamy i z góry dziękujemy :)

 • Gość ja napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2011/04/30 15:44:48:

  Spójrzcie tylko na niższe ligi. Na przykład na III. Kotwica Kołobrzeg

 • Gość napisał(a) z *.isp.tvkg.net komentarz datowany na 2011/05/16 16:54:14:

  Witam wszystkich. Chciałbym prosić o wersję elektroniczną artykułu Michała Wiśnickiego "Słownictwo komentatorów sportowych (na przykładzie transmisji z meczów piłkarskich) (Poradnik Językowy 2004, nr 8)

 • Gość cinu napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2012/02/13 15:20:14:

  Sprzedam pracę maturalną
  "Wypowiedzi komentatorów i kibiców sportowych. Dokonaj analizy językowej wybranych przykładów."
  -Praca maturalna
  -Plan ramowy
  -Cytaty
  -Bibliografia
  -Komentarze mp3
  -Pytania jakie mi zadała komisja do tej pracy
  Praca zaliczona na 95%
  Cena 30zł
  Kontakt cinczak@interia.pl

 • Gość .... napisał(a) z *.speed-transfer.mm.pl komentarz datowany na 2012/02/20 20:11:36:

  moge prosic o plan ramowy

 • Gość napisał(a) z *.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/03/13 18:55:57:

  sprzedam prace : JĘZYK DZIENNIKARZY I KOMENTATORÓW SPORTOWYCH oceniona na 19/20 pkt . prosta do nauczenia ze wzg na to ze głownym zadaniem egzaminowanego jest analiza błedów jezykowych ktore mamy przed swoimi oczami na prezentacji w powerpoincie ;) kontakt gg 2241510 lub kom 512739621 z cena dogadamy się ;)

 • Gość napisał(a) z *.dynamic.chello.pl komentarz datowany na 2012/03/26 14:48:09:

  Witam, mam ważne pytanie. Czy mógłby ktoś podać imię i nazwisko jednego z autorów Kodu Janasa?, nigdzie nie mogę znaleźć. Tutaj jest podane jedynie Cieślikowski W. a mi potrzebne jest pełne imię i nazwisko autora

 • milgord napisał(a) komentarz datowany na 2012/04/08 13:40:16:

  Przesyłam link do planu ramowego do prezentacji: milgord.blox.pl/2011/04/Jezyk-komentatorow-sportowych-plan-ramowy.html I drobna prośba: bardzo bym prosił o nie podsyłanie już do mnie na maila próśb o plan ramowy i nie zadawanie pytań z prezentacją związanych, gdyż jest ich tak dużo, że i tak nie byłbym w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję przy okazji za wszystkie miłe słowa i uwagi na temat prezentacji.

 • Gość Marcin Domżalski napisał(a) z *.dsl.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2012/05/03 17:45:28:

  Bardzo dobry tekst, ucząc się słowo w słowo i przedstawiając na maturze dostałem 20/20 punktów :) Jeszcze dziś wspominam maj zeszłego roku, kiedy obawiając się zarzucenia mi plagiatowania tekstu cały drżałem przed wejściem na salę, ale jak przyszło co do czego to okazało się, że nie jest on znany moim słuchaczom :) Wszystko poszło jak z płatka. Dzięki!

 • Gość Miły Kolega napisał(a) z *.adsl.inetia.pl komentarz datowany na 2012/05/12 17:46:31:

  Mam pytania do autora. Czy podobną pracę można wykonać bez konieczności używania nagrań MP3? Czy na maturze jest laptop, czy trzeba przynieść swój? Czy można korzystać z laptopa, jeśli nie zapisało się tego w bibliografii? Przepraszam za głupie pytania, ale zależy mi na tym bo za kilka dni matura ustna.

 • Gość Kuba napisał(a) z *.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl komentarz datowany na 2013/01/08 22:06:08:

  Witam,

  Widziałem na Twoim blogu ciekawą pracę maturalna na temat polskich komentatorów. Mam podobną pracę na maturę tylko, że moim zadaniem jest ocenić język polskich sportowców. Czy znasz może jakieś osoby, które dobitnie by tu pasowały i ewentualnie podpowiedzieć realizację tematu?

  Pozdrawiam

 • Gość tabasko111 napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2013/01/10 19:36:26:

  Witam, czy mógłbym prosić o konspekt tej pracy? Chcę tylko zobaczyć jak stworzyłeś "to dzieło", absolutnie nie mogę wykorzystać Twojej pracy, bo to byłby zwykły plagiat. Ewentualnie jakieś materiały, które przygotowałeś. Pozdrawiam, mój email to: jeziorski11@vp.pl Będę bardzo wdzięczny.

 • Gość Olo napisał(a) z *.dynamic.gprs.plus.pl komentarz datowany na 2014/03/02 01:02:48:

  Niezły wpis chociaż dużo lepszy znajduje się na innym blogu: patrykgesicki.blog.pl/2013/03/08/jezyk-komentatorow-sportowych/

 • Gość polonista napisał(a) z *.ssp.dialog.net.pl komentarz datowany na 2014/04/01 17:58:10:

  Długie "o" w wyrazie gol nie jest iloczasem. Nie wiem skąd ten pomysł. O iloczasie możemy mówić tylko wtedy, kiedy ma znaczenie gramatyczne.

 • Gość gool napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2014/05/19 00:23:38:

  witam. Mam pytanie odnosnie egzaminu maturalnego: jakie pytania do tego tematu moga sie pojawic?

 • Gość Ziomeek napisał(a) z *.multi-telekom.pl komentarz datowany na 2014/05/22 17:56:42:

  Uwielbiam Cie gościu! Nie wiem czy to jeszcze czytasz, czy ktokolwiek inny ale:
  - ramowy plan wziąłem identyczny jak Twój
  - opierałem się na kolejności i wypowiadałem się o wszystkim tak samo jak Ty to tutaj opisałeś
  - przygotowywałem się max. 3h dzien przed maturą!!!
  Zdałem ją na 19/20pkt, odjęli mi punkt, że skupiłem się głównie na komentarzu z piłki nożnej, miałem tylko po 1 przykładzie z koszykówki, hokeja.
  Pozdrawiam

 • Gość napisał(a) z *.neoplus.adsl.tpnet.pl komentarz datowany na 2014/05/25 11:28:24:

  80% dzięki wielkie

Dodaj komentarz

Kalendarz

Maj 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Wyszukiwarka

Zakładki

Kanał informacyjny